Bez postojów i ryzyka kary DO 1500 zł!

Twój koszyk

Brak produktów w koszyku.

Regulamin

WWW.ETOLL.PL

 §1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep www.etoll.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep www.etoll.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu www.etoll.pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
  • Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.,
  • Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.,
  • Ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r.,
  • Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 §2

DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE

 1. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na stronie internetowej www.etoll.pl umożliwiający wysłanie wiadomości do Usługodawcy.
 2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej www.etoll.pl umożliwiający utworzenie Konta.
 3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.etoll.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.
 4. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 5. PRZEDSIĘBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33Kodeksu cywilnego (tj. jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną), prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 6. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
 7. PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma lub usługa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 8. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu.
 9. SKLEP – Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.etoll.pl.
 10. SPRZEDAWCAUSŁUGODAWCA – TEKOM TECHNOLOGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000248875, miejsce siedziby: ul. Ludwikowska 17, 26-600 Radom, adres do doręczeń: ul. Ludwikowska 17, 26-600 Radom, NIP: 7962708303, REGON: 140403590, adres poczty elektronicznej (e-mail): sklep@tekom.pl, numer telefonu: +48 609 111 114.
 11. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
 12. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.
 13. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 14. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

§3

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW ORAZ ICH ZAMAWIANIA

 1. Sklep www.etoll.pl prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem sieci Internet, wyłącznie na rzecz Przedsiębiorców.
 2. Produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
 4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Cena nie zawiera kosztów dostawy.
 5. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 6. Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep etoll.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok.
 7. W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Sklepie.
 8. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
 9. Sprzedawca oferuje sprzedaż urządzenia (lokalizator GPS) wraz z usługą zawierającą funkcjonalności wskazane w pkt 11, na okres 24 lub 36 lub 48 miesiecy.
 10. Usługa wskazana w pkt 10:
  • umożliwia monitorowanie pojazdów za pośrednictwem aplikacji mobilnej MyCar Business dostępnej dla systemów iOS oraz Android oraz za pośrednictwem strony www.myCar.tekom.pl,
  • umożliwia monitoring pojazdów oraz integrację systemu MyCar z systemem opłat drogowych e-TOLL,
  • zawiera dostarczenie identyfikatora biznesowego do każdego z zakupionych urządzeń GPS.

§4

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia udostępnionym przez Sprzedawcę sposobem, zgodnie z § 3 pkt 6 oraz 8 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.
 3. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia zawiera wszystkie istotne elementy Zamówienia.
 4. Po weryfikacji Zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza przejęcie Zamówienia do realizacji, poprzez wysłanie wiadomości e-mail. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji, powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem.
 5. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 4 niniejszego paragrafu, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 6. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (faktura VAT), który będzie dołączany do Produktu i/lub wysyłany pocztą elektroniczna na adres mailowy Klienta podany w Formularzu Zamówienia.

 §5

SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca udostępnia płatność za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności (Przelewy24.pl).
 2. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczny system płatności Przelewy 24.pl umożliwia dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.
 3. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 3 dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
 4. Produkt zostanie wysłany, a usługa wykonana dopiero po jej opłaceniu.
 5. Sprzedawca ma prawo ograniczyć w stosunku do Klientów niebędących konsumentami udostępnione przez niego sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty części bądź całości ceny sprzedaży bez względu na wybrany przez Klienta sposób płatności oraz fakt zawarcia Umowy Sprzedaży.

 §6

KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY PRODUKTU

 1. Termin realizacji Zamówienia wynosi do 3 dni roboczych, a jego bieg rozpoczyna się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji przez elektroniczny system płatności.
 2. Na termin realizacji Zamówienia składa się czas kompletowania Produktu przez Sprzedawcę oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:
 3. Czas kompletowania Produktów wynosi do 3 dni roboczych,
 4. Dostawa Produktów stanowiących rzeczy ruchome przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. do 4 dni roboczych od momentu nadania przesyłki (dostawa następuje wyłącznie w dni robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).
 5. Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 6. Korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzą na Klienta z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od momentu przyjęcia Produktu do przewozu aż do wydania go Klientowi, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 7. W przypadku wysłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient jest zobowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 8. Sprzedawca zobowiązuje się rozpocząć świadczenie usługi określonej w § 3 pkt 9 oraz 10 w terminie nie dłuższym niż 4 dni liczonych od daty wykupienia usługi.

 §7

REKLAMACJA PRODUKTU

 1. Reklamacja z tytułu gwarancji.
  • Wszystkie Produkty będące rzeczami ruchomymi oferowane w Sklepie posiadają gwarancję obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Okres gwarancji dla Produktów wynosi 24 miesiące i jest liczony od dnia dostarczenia Produktu do Klienta.
  • Dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej jest karta gwarancyjna lub dowód zakupu.
  • Gwarancja nie wyłącza uprawnień podmiotów, o których mowa w § 8 Regulaminu, wynikających z rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu, określone w Kodeksie cywilnym.
 2. Reklamacja z tytułu rękojmi.
  • Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego podmiotem, o którym mowa w §8 Regulaminu, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.
  • Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: serwis@tekom.pl lub pisemnie na adres: Tekom Technologia ul. Ludwikowska 17, 26-600 Radom.
  • W powyższej wiadomości w formie pisemnej lub elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
  • Dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na adres: Tekom Technologia ul. Ludwikowska 17, 26-600 Radom.
  • Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji.
  • W przypadku reklamacji Klienta będącego podmiotem, o którym mowa w § 8 Regulaminu – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem. W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego podmiotem, o którym mowa w § 8 Regulaminu, Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.
  • Odpowiedź na reklamację jest przekazywana na papierze lub innym trwałym nośniku np. wiadomość mailowa.

 §8

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTÓW

 1. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (niniejszy paragraf nie dotyczy spółek handlowych) jest objęty ochroną przewidzianą Ustawą o prawach konsumenta, pod warunkiem, że Umowa Sprzedaży, którą zawiera ze Sprzedawcą, nie ma charakteru zawodowego.
 2. Osoba prowadząca działalność gospodarczą, o której mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu jest objęta ochroną wyłącznie w zakresie:
  • niedozwolonych postanowień umownych — tzw. klauzul abuzywnych,
  • odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu, zgodnie z § 7 Regulaminu,
  • prawa odstąpienie od umowy zawartej na odległość.
 3. Przedsiębiorca, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu traci uprawnienia z tytułu ochrony konsumenckiej w przypadku, gdy Umowa Sprzedaży, którą zawarł ze Sprzedawcą posiada charakter zawodowy, który jest weryfikowany na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności wskazanych tam kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności.
 4. Przedsiębiorcy, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu nie są objęci ochroną instytucjonalną zapewnioną dla Konsumentów przez powiatowych rzeczników praw konsumenta jak również Prezesa UOKiK.

§9

RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
  • zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,
  • prowadzenie Konta w Sklepie,
  • wysłanie wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego.
 2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

§10

WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w § 9 pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
  • umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
  • umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony. Zawarcie umowy następuje w chwili wysłania przez Usługobiorcę uzupełnionego Formularza Rejestracji.
  • umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłaniu wiadomości do Usługodawcy za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  • komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,
  • dostęp do poczty elektronicznej,
  • przeglądarka internetowa,
  • włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 §11

REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: serwis@tekom.pl
 2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności: NIP firm, numer urządzenia (IMEI lub identyfikator biznesowy), rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe (telefon i mail). Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia.
 4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

§12

WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
  • Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (prowadzenie Konta).
  • Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@tekom.pl lub poprzez usunięcie Konta.
  • Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
  • Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
 2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

§13

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do wykonania usługi ze starannością wymaganą od profesjonalisty.
 2. W przypadku niewykonania usług, ich nienależytego wykonania albo w przypadku naruszenia przy świadczeniu usług przepisu prawa lub innych powszechnie obowiązujących zasad Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkodę będącą następstwem niezachowania przez niego wymaganej staranności.
 3. Sprzedawca wobec Klientów nie odpowiada za szkody będące następstwem:
  • awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych będących poza wpływem Sprzedawcy,
  • przerwy w świadczeniu usług mającej źródło w infrastrukturze technicznej operatorów telefonii komórkowej (np. awaria, konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu),
  • przeciążenia sieci operatorów telekomunikacyjnych, które uniemożliwiają Sprzedawcy świadczenie usługi,
  • niesprawnością lokalizatorów GPS zamontowanych w pojazdach Klienta, niesprawnością kart SIM zamontowanych w lokalizatorach GPS lub niesprawnością serwera Klienta, chyba że Sprzedawca jest obowiązany do utrzymywania poprawności działania ww. urządzeń i systemów na podstawie odrębnej umowy,
  • niespełnienia przez Klienta warunków świadczenia usług e-TOLL,
  • siły wyższej.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzania krótkich, niezbędnych prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego. Prace te nie wpływają na działanie urządzeń.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Klienta z usług niezgodnie z postanowieniami regulaminu, ogólnie przyjętymi zasadami dotyczącymi funkcjonowania usługi, jak i za szkody Klienta lub osób trzecich spowodowane lub powiązane z korzystaniem z usług Sprzedawcy.
 6. Wszelkie ewentualne opłaty, kary lub odszkodowania naliczone w ramach lub w związku z systemem e-TOLL przez Krajową Administrację Skarbową, organy administracyjne lub sądownictwa administracyjnego obciążają Klienta.
 7. Całkowita łączna wysokość odszkodowania należnego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług nie może przekroczyć dwukrotności miesięcznej opłaty pobieranej od Klienta za świadczenie usług. Ograniczenie zawarte w zdaniu poprzednim nie dotyczy szkód wyrządzonych umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa oraz szkód powstałych w związku z naruszeniem przy świadczeniu usług przepisów prawa lub innych powszechnie obowiązujących zasad.
 8. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi, jej rozwiązanie albo wygaśnięcie z innej przyczyny, nie powoduje wygaśnięcia powyższych postanowień, które ograniczają lub wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy względem Klienta.
 9. Klient jest odpowiedzialny za:
  • zamontowanie urządzenia zgodnie z instrukcją w znajdująca się w pudełku lub na stronie www.etoll.pl/instrukcja.
  • monitorowanie stanu działania urządzenia w aplikacji MyCar,
  • rejestrację we własnym okresie w systemie opłat drogowych na portalu etoll.gov.pl,
  • podanie w procesie rejestracji pojazdu w systemie e-TOLL identyfikatora biznesowego urządzenia oraz dodatkowego lokalizatora mobilnego (telefonu, na którym zainstalowana jest aplikacja mobilna Ministerstwa Finansów e-TOLL PL) jako zapasowego urządzenia,
  • zgłaszanie Sprzedawcy bez zbędnej zwłoki wszelkich nieprawidłowości,
  • postępowanie zgodnie z procedurą określoną przez Ministerstwo Finansów w przypadku awarii modułu e-TOLL,
  • zapewnienie właściwego stanu technicznego i poprawnego działania:
 10. lokalizatorów GPS,
 11. kart SIM zainstalowanych w lokalizatorach GPS.

§16

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.etoll.pl korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z zastrzeżeniem § 16 pkt 3 oraz elementów zamieszczanych przez Usługobiorców, wykorzystywanych na zasadzie licencji, przeniesienia majątkowych praw autorskich lub dozwolonego użytku) są własnością TEKOM TECHNOLOGIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000248875, miejsce siedziby: ul. Ludwikowska 17, 26-600 Radom, adres do doręczeń: ul. Ludwikowska 17, 26-600 Radom, NIP: 7962708303, REGON: 140403590. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.etoll.pl, bez zgody Usługodawcy.
 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.etoll.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
 3. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich logo użyte na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.etoll.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.etoll.pl użyte są w celach informacyjnych.

§17

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Klientami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego paragrafu.
 4. Sądowe rozstrzyganie sporów:
  • Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie podmiotem, o którym mowa w §10 Regulaminu, zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.
  • Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym Przedsiębiorcą, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.